Elektronenstrahlanlagen

A

Anoda

Elektroda dodatnia (względem potencjału ziemi) w systemie działa elektronowego z centralnym otworem.

Atmosfera

W przeciwieństwie do niemal wszystkich innych metod spawania spawanie elektronowe nie odbywa się przy ciśnieniu atmosferycznym, lecz w próżni. Wyjątkiem jest metoda NonVac.

Automatyzacja

Zasadniczo każda maszyna EB pracuje w pełni automatycznie. Dotyczy to przebiegów wewnątrz maszyny, jak również zasadniczej technologii obróbki. Należy odróżnić od tego automatyzację załadunku i rozładunku, jak również sprzężenie z etapami procesu roboczego przed i za maszyną. Oba te czynniki są istotne w przypadku masowej produkcji elementów z użyciem wiązki elektronów.

B

Bezpróżniowe spawanie elektronowe

Specjalna forma spawania elektronowego, przy którym element obrabiany znajduje się w komorze, w której nie została wytworzona próżnia. Specjalny generator EB wyposażony jest w tym celu w stopnie ciśnieniowe, które umożliwiają emisję wiązki do swobodnej atmosfery. Na skutek kolizji elektronów z molekułami gazów atmosfery wiązka jest nieco szersza niż w próżni, w wyniku czego można łatwo przekroczyć tolerancje elementu obrabianego. Przy użyciu wiązki elektronów NonVac nie można jednak spawać tak głęboko i tak wąsko, jak w próżni. Również odległość robocza jest ograniczona.

C

Cewka ogniskująca

Sterowana elektrycznie cylindryczna cewka w generatorze EB, wewnątrz której wytwarzane jest pole magnetyczne, które powoduje ogniskowanie wiązki elektronów. W zależności od natężenia prądu w cewce ogniskującej przesuwane jest położenie ogniska.

Czas jednostkowy

Czas jednostkowy (jako floor-to-floor time) ma znaczenie zwłaszcza w przypadku produkcji masowej. W przypadku obróbki elektronowej określany jest on nie tylko przez zasadniczy proces EB, ale również przez czasy pomocnicze. Występują typy maszyn (maszyny taktujące, maszyny śluzowe), które umożliwiają bardzo krótkie czasy pomocnicze.

Czas taktu

Łączny czas kompletnego cyklu roboczego maszyny EB. Czas taktu używany jest często mylnie jako synonim dla ważniejszego dla produktywności czasu jednostkowego. Oba są jednak równe tylko wówczas, gdy w ciągu jednego taktu obrabiany jest tylko 1 element.

Czas wytwarzania próżni

Czas do osiągnięcia w komorze roboczej wymaganej próżni technologicznej. Może on wynosić kilka sekund (w maszynach do produkcji masowej) lub też wiele minut (w maszynach wielkokomorowych). Dzięki śluzom próżniowym czas wytwarzania próżni może przebiegać równolegle do czasu głównego.

Czyszczenie

Ponieważ podczas spawania elektronowego wszystkie zanieczyszczenia mają wpływ na metalurgię spawania, a tym samym na jakość spoiny, konieczne jest dokładne oczyszczenie strefy styku i jej otoczenia. W przypadku wodnych środków czyszczących należy zwrócić uwagę na całkowite osuszenie, zanim elementy obrabiane trafią do próżni.

D

Działo elektronowe

Zazwyczaj system trójelektrodowy złożony z katody (o potencjale wysokonapięciowym), anody (o potencjale ziemi) i znajdującej się między nimi elektrody sterującej (cylindra Wehnelta). Elektrony emitowane są z katody i przyspieszane przez otwór anody w kierunku elementu obrabianego.

E

EB

Skrót oznaczający wiązkę elektronów (ang. electron beam)

Efekt spawania z głębokim wtopieniem

Typowe dla spawania elektronowego jest (zależne od parametrów) głębokie wnikanie w materiał. Tworzy się kapilara spawalnicza, w środku której znajduje się plazma z par metalu, który niemal nie stawia oporu wnikającym elektronom i którego powierzchnia wewnętrzna jest masą stopionego metalu. W miarę postępu procesu (względny ruch wiązki i elementu obrabianego) ten roztopiony materiał twardnieje na tylnej ścianie kapilary i tworzy stopiwo spoiny, podczas gdy od czoła roztapiany jest ciągle nowy materiał.

Electron Beam

Angielskie określenie wiązki elektronów; stąd często używany skrót: EB.

Elektroda Wehnelta

Wiązka elektronów umożliwia nie tylko łączenie elementów z jednolitego materiału, ale w szczególności również elementów z różnych materiałów. Przydatność do spawania w przypadku kombinacji materiałów zależna jest zdecydowanie od metalurgii wspólnego (zmieszanego) jeziorka spawalniczego. Fazy międzymetaliczne mogą ograniczać wytrzymałość. Efekt ten można tłumić przez zastosowanie dodatkowego materiału.

Elektronowa obróbka materiału

Patrz Obróbka elektronowa

Elektrony

Cząstki elementarne z ładunkiem ujemnym (1,6 x 10<sup>-19</sup> As) i o bardzo małej masie (9,1 x 10<sup>-31</sup> kg). Są one przyspieszane między katodą a anodą przez pole elektryczne i ogniskowane bądź odchylane przez pola magnetyczne.

Energia promieniowania

Energia ogółu elektronów wiązki. Często używa się tego określenia również (fizycznie nieprawidłowo) dla mocy promieniowania.

F

Figura odchylająca

Figury analogowe (okrąg, elipsa, trójkąt, ząb piły, parabola itp.) służą do takiego wpływania na kapilarę spawalniczą, aby powstał żądany profil spoiny. Częstotliwości odchylania są zazwyczaj mniejsze niż 1000 Hz, wielkości odchylenia na elemencie obrabianym nie przekraczają 1 mm.

G

Gaz ochronny

Należy stosować podczas spawania łukowego i zgrzewania wiązką lasera, aby chronić metalurgię roztopionego materiału przed szkodliwym wpływem naturalnej atmosfery. W przypadku obróbki elektronowej gaz ochronny nie jest wymagany, również nie w przypadku metody bezpróżniowej (NonVac).

Generator

Patrz Generator elektronowy

Generator EB

Skrót oznaczający generator wiązki elektronów

Generator elektronowy

Podzespół maszyny EB, w którym wytwarzana i formowana jest wiązka. Obok działa elektronowego zawiera układy ogniskujące i odchylające, pompę do wysokiej próżni, układ optyczny do obserwacji elementu obrabianego i procesu. Izolator umożliwia doprowadzenie wysokiego napięcia. Generator EB może być zamontowany trwale lub z możliwością przesuwania do komory roboczej lub na niej, a w przypadku dużych komór również wewnątrz do systemu ruchu.

Głębokość spoiny

Głębokość strefy topnienia (w szlifie poprzecznym) spoiny uzyskanej przez efekt spawania z głębokim wtopieniem.

J

Jakość

Informacja dotycząca jakości obróbki elektronowej odnosi się zarówno do usterek zewnętrznych i wewnętrznych (karby, braki przetopu, wyrzuty, przestwory, pęknięcia, błędy łączenia itd.), jak i do kształtu profilu spoiny, a w szczególności do głębokości spoiny.

Job shop (warsztat)

Przedsiębiorstwo (lub wydział), w którym wykonywane są obróbki elektronowe (obróbki na zlecenie) dla klientów zewnętrznych.

K

Kapilara

Często zwana również kapilarą spawalniczą lub oczkiem (pełne przetopienie przy spawaniu plazmowym lub laserowym; ang. key hole) - porównaj efekt spawania z głębokim wtopieniem.

Kapilara spawalnicza

Często zwana również tylko kapilarą lub oczkiem (pełne przetopienie przy spawaniu plazmowym lub laserowym; ang. key hole) - porównaj efekt spawania z głębokim wtopieniem.

Katoda

Część systemu działa elektronowego, z której na skutek bardzo wysokiej temperatury emitowane są elektrony, które następnie formowane są w wiązkę. Typowe materiały katody to wolfram i sześcioborek lantanu. Rozróżnia się bezpośrednie ogrzewanie katody (za pomocą przepływu prądu) i ogrzewanie pośrednie (za pomocą emisji pierwotnej).

Kombinacja materiałów

Przy użyciu wiązki elektronowej można łączyć liczne kombinacje metali. W niektórych przypadkach konieczne są szczególne środki, aby uzyskać wystarczającą wytrzymałość.

Komora produkcyjna

patrz linia produkcyjna

Komora próżniowa

Patrz Komora robocza

Komora robocza

Przestrzeń z wytworzoną próżnią, w której element obrabiany poddawany jest obróbce. Powierzchnia wewnętrzna komory spełnia jednocześnie wymagania ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.

Kosmetyka

patrz Wygładzanie

Koszty zużycia

Koszty określane są przez zużycie energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz wymianę katod. Do tego doliczyć należy uszczelnienia próżniowe i oleje do pomp wysokiej próżni podczas okresowych czynności konserwacyjnych. Ogółem koszty zużycia są nadzwyczaj umiarkowane.

L

Linia produkcyjna

Każda maszyna EB może być sprzężona z maszynami do obróbki poprzedzającej lub następującej po niej. Należą do nich z reguły maszyny do czyszczenia, do łączenia (zaprasowywania), podgrzewania, sprawdzania itd.

Lutowanie EB

Skrót oznaczający lutowanie przy użyciu wiązki elektronów

Lutowanie elektronowe

Modyfikacja spawania EB, przy której nie są stapiane oba elementy zgrzewane, lecz tylko jeden lub materiał do lutowania stanowiący przekładkę. W przeciwieństwie do innych źródeł ciepła umożliwia to wiązce elektronów wprowadzenie niezbędnego ciepła również w głąb - bez wymagającego czasu przewodzenia ciepła.

M

Maszyna EB

Skrót oznaczający maszynę do obróbki wiązką elektronów

Maszyna elektronowa

Maszyna do obróbki wiązką elektronów. Konstrukcja określana jest przez konkretne zadanie/zadania.

Maszyna komorowa

Podstawowy typ maszyny elektronowej, w którym element obrabiany lub elementy obrabiane umieszcza się w komorze roboczej, przy czym cyklicznie następuje otwarcie tej komory roboczej, jej uzbrojenie na nowo, zamknięcie i wytworzenie w niej próżni.

Maszyna śluzowa

Zarówno w przypadku maszyny komorowej jak również w przypadku maszyny taktującej możliwa jest taka konfiguracja, że próżnia w komorze świeżo załadowanej elementem obrabianym (elementami obrabianymi) (= w komorze śluzowej) wytwarzana jest, gdy jednocześnie w zasadniczej komorze roboczej realizowana jest obróbka elektronowa. Po zakończeniu procesu następuje wymiana w próżni. Tym samym czas wytwarzania próżni nie wpływa na czas cyklu.

Maszyna taktująca

Typ maszyny używany najczęściej do elementów masowych, przy czym praca odbywa się z kilkoma stanowiskami w taktowaniu przemiennym. W zależności od konstrukcji możliwa jest realizacja bardzo różnych przebiegów.

Maszyna ze stołem obrotowym

patrz Maszyna taktująca

Materiał dodatkowy

Spawanie elektronowe jest w gruncie rzeczy tak zwanym procesem autogenicznym, tzn. łączone elementy są częściowo roztapiane w miejscu łączenia, a następnie same tworzą stopiwo. W szczególnych przypadkach można zastosować materiał dodatkowy, aby np. wpłynąć na metalurgię spawania lub przekroczyć tolerancje.

Metalurgia

Chodzi o metalurgię spawania, tzn. zmianę struktury podczas obróbki elektronowej.

Metalurgia spawania

Ogół procesów metalurgicznych podczas mieszania i podczas schładzania płynnych materiałów powstałych w czasie spawania.

Moc promieniowania

Moc promieniowania to iloczyn wysokiego napięcia i prądu wiązki elektronowej. Do typowych zastosowań wynosi ona od kilku wat aż do 60 kW.

Modyfikacja powierzchni

Zwana niekiedy również obróbką warstwy powierzchniowej. W wyniku termicznego obciążenia powierzchni elementu obrabianego w zdefiniowanych strefach (lokalnie) udaje się zmienić właściwości warstwy powierzchniowej (typowe grubości 0,1 - 1,5 mm), aby dopasować je do oczekiwanych obciążeń. Obejmuje utwardzanie, przetapianie, stapianie, zatapianie, porządkowanie struktury itd.

N

Napięcie przyspieszania

Wysokie napięcie między katodą a anodą, dzięki któremu przyspieszane są elektrony emitowane z katody. Typowe wartości wysokiego napięcia maszyn EB wynoszą 60 lub 150 kV, niekiedy również mniej lub więcej. Dzięki przyspieszeniu elektrony wiązki osiągają prędkość od 150000 do 200000 km/s.

NonVac

Skrót oznaczający bezpróżniowe spawanie elektronowe.

O

Obróbka EB

Skrót oznaczający obróbkę przy użyciu wiązki elektronów

Obróbka elektronowa

Pojęcie nadrzędne dla wszystkich rodzajów termicznej obróbki elementu obrabianego przy użyciu wiązki elektronów. Obejmują on spawanie EB, modyfikację powierzchni EB, wiercenie EB i inne.

Obróbka na zlecenie

patrz Job shop (warsztat)

Obserwacja

Ze względu na obudowę ochronną obszaru roboczego obserwacja możliwa jest przez okna i/lub przy użyciu układu optycznego, kamery CCD i/lub podglądu za pomocą optyki elektronowej.

Ochrona radiologiczna

patrz Promieniowanie rentgenowskie

Odchylenie

Przy użyciu pól magnetycznych wiązka elektronów odchylana jest w płaszczyźnie xy (poprzecznie do kierunku promieniowania) tak, aby przebiegała po zdefiniowanych (zaprogramowanych) torach. Możliwe jest również odchylanie od punktu do punktu, zwłaszcza w zbiorze punktów. Niemal żadnego praktycznego znaczenia nie ma (najczęściej niepożądane) odchylanie przez pola elektryczne.

Odkształcenie

Patrz Odkształcenie elementu konstrukcyjnego

Odkształcenie elementu konstrukcyjnego

Doprowadzenie silnie skoncentrowanej energii i optymalnie równoległe powierzchnie boczne profilu spoiny zmniejszają do minimum odkształcenie uwarunkowane spawaniem, dzięki czemu po zakończeniu spawania najczęściej nie jest konieczna dodatkowa obróbka elementu.

Ognisko

„Punkt“ na osi wiązki elektronów, w którym występuje największa gęstość mocy; elektrony są tam sprowadzane w wyniku zogniskowania. Położenie ogniska względem powierzchni elementu obrabianego jest istotnym parametrem dla wszystkich procesów EB.

Ogniskowanie

Przepływająca przez anodę rozproszona wiązka elektronów ogniskowana jest w jednym „punkcie“ za pomocą pola magnetycznego cewki ogniskującej. Typowym dla wiązki elektronów jest, że skupienie nie następuje na jednej jedynej płaszczyźnie, lecz na pewnym odcinku, zwanym plamką elektronową.

P

Prąd wiązki elektronowej

Chodzi o natężenie prądu skutecznej wiązki elektronów (mierzone w miliamperach [mA]). Ponieważ od wygenerowania aż do elementu obrabianego niemal nie doznaje ono żadnych strat, w przypadku obróbki elektronowej współczynnik sprawności jest bardzo wysoki. Wartość prądu wiązki elektronowej sterowana jest przez napięcie elektryczne na elektrodzie Wehnelta i może być nastawiana z krokiem co jedną dziesiątą miliampera.

Produkcja jednostkowa

Wiele zastosowań wiązki elektronów dotyczy złożonych i/lub drogich elementów obrabianych, również bardzo dużych. Nie są one produkowane masowo w zautomatyzowany sposób, lecz wymagają, część po części, indywidualnego nastawienia i obróbki.

Produkcja masowa

Obróbka elektronowa wiąże się z licznymi zaletami również w przypadku masowej produkcji elementów, przy czym preferuje się stosowanie maszyn taktujących lub śluzowych, które gwarantują krótkie czasy pomocnicze.

Profil spoiny

Widoczna w szlifie poprzecznym strefa topnienia (i ewentualnie strefa oddziaływania ciepła) spoiny uzyskanej przez efekt spawania z głębokim wtopieniem. Typowy dla spawania elektronowego jest profil spoiny z równoległymi powierzchniami bocznymi strefy topnienia.

Profil wiązki

Profil wiązki określa kształt rozkładu gęstości mocy wiązki elektronów wychodzącej z generatora EB. Typowe jest przewężenie wiązki sięgające kilku milimetrów (największa gęstość mocy) i rozogniskowane obszary nad nim i pod nim. Szczególne znaczenie ma promieniowa geometria rozkładu gęstości mocy, która w idealnym przypadku powinna odpowiadać rozkładowi Gaussa.

Promieniowanie rentgenowskie

Przy każdym wyhamowaniu szybko poruszających się elektronów powstaje promieniowanie rentgenowskie - również w każdej maszynie EB. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przed uszkodzeniami przez promieniowanie rentgenowskie, traktowana jest ona jako tak zwany emiter zakłócający, którego eksploatacja wymaga zezwolenia. Promieniowanie rentgenowskie jest niezawodnie osłonięte przez budowę maszyny, dzięki czemu nie może występować żadne zagrożenie dla osób w jej otoczeniu.

Próżnia

Wytwarzanie wiązki elektronowej i jej „transport“ do komory roboczej możliwe są tylko w próżni. Molekuły gazu zmniejszyłyby gęstość mocy.

Przewężenie wiązki

Obszar najmniejszej średnicy zogniskowanej wiązki elektronów o największej gęstości mocy. patrz również profil wiązki.

Przydatność do spawania

Właściwość specyficzna dla materiału określająca możliwość spawania (np. przy użyciu wiązki elektronów) bez generowania poważnych błędów. Dotyczy to w szczególny sposób również kombinacji materiałów. Przydatność do spawania jest często mylnie określana jako spawalność.

Przygotowanie spoiny

Chodzi o przygotowanie miejsca łączenia. W przypadku spawania elektronowego (w próżni) precyzyjne przygotowanie jest konieczne (techniczna szczelina zerowa) i możliwe (brak poważniejszego odkształcenia elementu konstrukcyjnego, dzięki czemu możliwe jest łączenie poszczególnych elementów obrobionych na gotowo). Do spawania elektronowego nadają się wszystkie znane rodzaje spoin, jak np. złącze doczołowe, złącze zakładkowe, złącze teowe, złącze brzeżne itp.

R

Raster odchylania

Raster punktowy używany jest do tworzenia cyfrowych figur odchylania. Możliwość tę wykorzystuje się przeważnie w przypadku szybkiego odchylania wiązki - zarówno do spawania wielokąpielowego lub w technice wieloprocesowej, jak i w przypadku elektronowej modyfikacji powierzchni.

Regulacja wiązki

Aby wiązka elektronów nie była odchylana na boki w ogniskującym polu magnetycznym cewki soczewkowej, konieczne jest wyregulowanie jej na dokładnie koncentryczny przebieg. Do tego celu służą skrzyżowane cewki regulacyjne nad soczewką

S

Soczewka

Cewka ogniskująca do wytwarzania pola magnetycznego określana jest również mianem soczewki magnetycznej lub cewki soczewkowej.

Soczewka magnetyczna

patrz Cewka ogniskująca

Spawalność

Pojęcie nadrzędne dla współdziałających wpływów przydatności do spawania, bezpieczeństwa spawania i możliwości spawania.

Spawanie

Nierozłączne, bezpośrednie łączenie dwóch elementów, przy czym najczęściej wytwarzany jest wspólny materiał roztopiony, który następnie twardnieje jako łączące stopiwo. W przypadku konwencjonalnych metod spawania często stosowany jest dodatkowy materiał. W przypadku spawania elektronowego nie jest to konieczne - ale również możliwe.

Spawanie EB

Skrót oznaczający spawanie przy użyciu wiązki elektronów

Spawanie elektronowe

Najczęściej stosowana metoda obróbki przy użyciu wiązki elektronów. Typowy jest przy tym efekt spawania z głębokim wtopieniem, dzięki czemu duże przekroje poprzeczne materiału mogą być łączone w jednej jedynie warstwie. Spoinowane elementy są przeważnie łączone na styk bezszczelinowo i spawane przez roztopienie obu stref zetknięcia. Powstaje materiał spawany z profilem przekroju poprzecznego, który może mieć bardzo równoległe powierzchnie boczne i charakteryzować się stosunkiem głębokości do szerokości wynoszącym do 40:1. Ze względu na ten profil spoiny i ogólnie wprowadzenie minimalnej energii, powstające odkształcenie uwarunkowane spawaniem jest bardzo małe. Wynika z tego możliwość spawania przy użyciu wiązki elektronów poszczególnych elementów obrobionych na gotowo.

Spawanie na zlecenie

patrz Job shop (warsztat)

Spoina niewidoczna

Spawanie EB do wnętrza litego materiału.

Sprzężenie

patrz Automatyzacja

Stacja pomp

Sumaryczne określenie dla systemu wytwarzania próżni w maszynie EB. Składa się ono z pomp, zaworów, przewodów rurowych i układów pomiarowych i jest sterowane w pełni automatycznie.

Struktura

Struktura metalurgiczna obrabianego materiału. Pod wpływem oddziaływania wiązki elektronów - zarówno w przypadku spawania, jak i podczas modyfikacji powierzchni - następuje zmiana struktury (tylko) w otoczeniu procesu.

Szerokość spoiny

Szerokość strefy topnienia (w szlifie poprzecznym) spoiny uzyskanej przez efekt spawania z głębokim wtopieniem.

Szybkie odchylanie wiązki

W odróżnieniu do odchylania niskiej częstotliwości w celu wpływania na kapilarę spawalniczą w przypadku zastosowań z użyciem techniki wielokąpielowej lub wieloprocesowej konieczne jest bardzo szybkie odchylanie (do 1 MHz od punktu do punktu).

T

Technologia

W ścisłym znaczeniu ogół wszystkich parametrów dotyczących obróbki elektronowej.

Technologia spawania

W ścisłym znaczeniu terminem tym określany jest ogół wszystkich odnoszących się do procesu parametrów dla specjalnego zastosowania.

U

Układ odchylania

Obejmuje on zarówno sterowanie odchylania, jak i wzmacniacz i system cewek do generowania pól odchylających.

Urządzenie sterownicze

Urządzenie sterownicze maszyny EB umożliwia jej w pełni zautomatyzowaną pracę i zaprogramowany przebieg procesu. Najczęściej używane są urządzenia sterownicze CNC, ale również PLC.

Utwardzanie elektronowe

Forma modyfikacji powierzchni przy użyciu wiązki elektronów najczęściej stosowana w przypadku stali utwardzalnych lub żeliwa, która może przebiegać albo całkowicie w fazie stałej (bez jakiegokolwiek topnienia), albo również w fazie płynnej (ze stopieniem powierzchni). W wyniku wprowadzenia ciepła następuje austenityzowanie struktury, a w następstwie samohartowania (bez udziału medium zewnętrznego) powstaje martenzyt. Utwardzanie wiązką elektronów jest procesem krótkotrwałym.

W

Wiązka elektronów

Strumień elektronów, które mają tak dużą energię kinetyczną, że w momencie trafienia w materiał metaliczny doprowadzają go do topnienia bądź wyparowywania. W ten sposób można poddać obróbce każdy metal, niezależnie od tego, jak wysoka jest jego temperatura topnienia.

Wiercenie EB

Skrót oznaczający wiercenie przy użyciu wiązki elektronów

Wiercenie elektronowe

Kiedy kapilara do spawania z głębokim wtopieniem całkowicie przenika przez blachę, a następnie trafia na podłożony pod nią materiał eksplozyjny (nie wybuchowy), roztopiony materiał wyrzucany jest górą. Pozostaje otwór. Działa to w przypadku małych i dużych grubości ścian. Zależne od grubości są maksymalne częstotliwości wiercenia, jednak mogą one wynosić kilka tysięcy otworów na sekundę.

Wprowadzenie energii

W przypadku wszystkich rodzajów obróbki elektronowej energia wprowadzane jest przez wyhamowanie elektronów wiązki w materiale (metalu). Energia kinetyczna przekształcana jest na ciepło. W porównaniu ze wszystkimi innymi metodami spawania energia wprowadzana podczas spawania elektronowego - w odniesieniu do określonego poprzecznego przekroju łączenia - jest najmniejsza.

Współczynnik sprawności

Tak zwany „współczynnik całkowitej sprawności od gniazda wtykowego“ w przypadku maszyny EB obejmuje zarówno samo wysoce efektywne wytwarzanie wiązki, jak i nakłady związane z wytwarzaniem próżni, ruchem, chłodzeniem itd. W zależności od typu maszyny i zastosowanej mocy promieniowania ten sumaryczny współczynnik sprawności osiąga wartości > 60%.

Wygładzanie

Ponowne dospawanie (roztopienie) wierzchniego ściegu spoiny EB (z użyciem wybranych parametrów) umożliwia częściowe wyrównanie ewentualnych „chropowatych“ struktur i/lub podtopień. Czasami mówi się też o „kosmetyce“.

Wysokie napięcie

Stałe napięcie między katodą a anodą w generatorze EB, które przyspiesza elektrony do wiązki. W zależności od typu maszyny i przypadku zastosowania typowe wysokie napięcia dla obróbki elektronowej wynoszą od 60 do 150 kV.

Wytwarzanie próżni

Ponieważ wiązkę elektronów można wytworzyć tylko w próżni, konieczne jest wytworzenie jej w generatorze wiązki (ciśnienie musi być niższe niż 10-4 mbar). Również w komorze roboczej wymagana jest próżnia (w zależności od zadania od 10-2 do 10-6 mbar). Do wytwarzania próżni używane są pompy mechaniczne, olejowe pompy dyfuzyjne lub pompy kriogeniczne.

Z

Zużycie

Koszty określane są przez zużycie energii elektrycznej i sprężonego powietrza oraz wymianę katod. Do tego doliczyć należy uszczelnienia próżniowe i oleje do pomp wysokiej próżni podczas okresowych czynności konserwacyjnych. Ogółem koszty zużycia są nadzwyczaj umiarkowane.

PTR Strahltechnik GmbH
Am Erlenbruch 9
63505 Langenselbold • Germany
Phone: +49 6184 2055-0
Fax: +49 6184 2055-300
Email: zentrale@ptr-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

PTR Strahltechnik

 

LOGIN

Lade...